• Fill in the bank with suitable words

  Câu hỏi:

  It’s the present .......................I like the most.

  • A. who
  • B. whom
  • C. whose
  • D. that

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC