AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm Al, Zn và Fe. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với H2SO4 loãng, dư thu được 5,6 lít H2 (đktc). Mặt khác, khi hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 6,72 lít SO2 (đktc). Tính khối lượng Fe có trong m gam hỗn hợp X:

  • A. 5,6.
  • B. 8,4.
  • C. 6,72.
  • D. 2,8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(n_{H_{2}}= 0,25 \ mol; \ n_{SO_{2}} = 0,3 \ mol\)
  2H+ + 2e → H2                                  S+6 + 2e → S+4
           0,5 \(^{\overset{\ }{\leftarrow}}\) 0,25                                       0,6 \(^{\overset{\ }{\leftarrow}}\) 0,3
  nFe = 0,6 – 0,5 = 0,1 mol
  ⇒ mFe = 5,6

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>