AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho sản phẩm thu được khi nung 22,4 gam Fe và 52 gam S dư phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl. Thể tích dung dịch CuSO4 10% (d=1,1 g/ml) cần dùng để phản ứng hết với khí sinh ra ở phản ứng trên là:

  • A. 0,582 lít.   
  • B. 1,760 lít.     
  • C. 1,745 lít.  
  • D. 1,700 lít.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nFe = 0,4 mol; nS = 1,625 mol
  Fe + S → FeS
  FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S
  H2S + CuSO4 → CuS + H2SO4
  \(\\ \Rightarrow n_{FeS} = n_{Fe} = n_{H_{2}S} = n_{CuSO_{4}} = 0,4 \ mol \\ \Rightarrow V_{dd \ CuSO_{4}}= 581,8 \ ml = 0,582 \ lit\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>