AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực hiện các thí nghiệm sau:

  (1) Cho Fe vào dung dịch HCl                  (4) Đốt dây sắt trong khí clo

  (2) Cho Fe dư vào dd HNO3  loãng          (5)Cho Fe vào dung dịch AgNO3 dư

   (3) Cho Fe vào dd KHSO4.

  Số thí nghiệm tạo ra muối sắt (II) là: 

  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cho Fe vào dung dịch HCl; Cho Fe dư vào dd HNO3 loãng; Cho Fe vào dd KHSO4.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>