YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1911 - 1918 có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

  • A. Đưa cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới
  • B. Đánh dấu Người tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc
  • C. Là cơ sở quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc
  • D. Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk 11 trang 153

  Cách giải:

  Từ năm 1919 đến năm 1918, Nguyễn Ái Quốc đã đi nhiều nơi, làm nhiều nghề để tìm con đường cứu nước cho dân tộc. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tuy chỉ là bước đầu những là cơ sở quan trọng để xác định con đường cứu nước cho dân tộc

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA