AMBIENT
 • Câu hỏi:

  X là trieste của glixerol với các axit hữu cơ, thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic. Hiđro hóa hoàn toàn m gam X cần 6,72 lít H2 (đktc), thu được 30,2 gam este no. Đun nóng m gam X với dung dịch chứa 0,35 mol KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được a gam chất rắn. Giá trị của a là

  • A. 34,4.       
  • B. 37,2.    
  • C. 43,6.            
  • D. 40,0.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Theo đề, X có 6 liên kết π (trong đó có 3 liên kết C=C).

  Khi cho X tác dụng với H2 thì \({n_X} = \frac{{{n_{{H_2}}}}}{3} = 0,1\;mol\) và mX = 29,6 gam

  Khi cho X tác dụng với KOH thì: \(a = {m_X} + {m_{KOH}} - {m_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_3}}} = 40\;(g)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>