AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm hiđro và một hiđrocacbon. Nung nóng 14,56 lít hỗn hợp X (đktc), có Ni xúc tác đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y có khối lượng 10,8 gam. Biết tỉ khối của Y so với metan là 2,7 và Y có khả năng làm mất màu dung dịch brom. Công thức phân tử của hiđrocacbon là

  • A. C3H6.     
  • B. C4H6.      
  • C. C3H4.        
  • D. C4H8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hỗn hợp Y làm mất màu brom Þ Y chỉ chứa các hidrocacbon với nY = 0,25 mol.

  Ta có:  \({n_{{H_2}}} = {n_X} - {n_Y} = 0,4\;mol\)

  BTKL: \({m_X} = {m_Y} = 10,8 \Rightarrow {m_{H.C}} = 10\;(g)\)

  \(\Rightarrow {M_{H.C}} = \frac{{10}}{{0,65 - 0,4}} = 40:{C_3}{H_4}\)

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>