AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực hiện các thí nghiệm sau:

  (1) Nung hỗn hợp Fe và KNO3 trong khí trơ.          

  (2) Cho luồng khí H2 đi qua bột CuO nung nóng. 

   (3) Đốt dây Mg trong bình kín chứa đầy CO2.         

  (4) Nhúng dây Ag vào dung dịch HNO3 loãng.

  (5) Cho K2Cr2O7 vào dung dịch KOH.                    

  (6) Dẫn khí NH3 qua CrO3 đun nóng.

  Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là

  • A. 3
  • B. 5
  • C. 4
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  (1) 2KNO3 → 2KNO2 + O2

  (2) H2 + CuO → Cu + H2O

  (3) 2Mg + CO2 → 2MgO + C

  (4) 3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO + 2H2O

  (5) K2Cr2O7 + 2KOH → 2K2CrO4 + H2O

  (6) 2NH3 + 2CrO3 → N2 + Cr2O3 + 3H2O

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>