AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Các hiđrocacbon chứa liên kết pi (π) trong phân tử đều làm mất màu dung dịch brom.

  (b) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

  (c) Có thể sử dụng quỳ tím để phân biệt hai dung dịch alanin và anilin.

  (d) Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit.

  (e) Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat là các polime bán tổng hợp có nguồn gốc từ xenlulozơ.

  (g) Phương pháp hiện đại sản xuất axit axetic là lên men giấm.

  Số phát biểu đúng là

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 5
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  (a) Sai, Benzen không làm mất màu dung dịch brom.

  (c) Sai, Cả hai đều không làm đổi màu quỳ tím.

  (d) Sai, Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ lẫn axit.

  (g) Sai, Phương pháp hiện đại sản xuất axit axetic là cho CO tác dụng với CH3OH.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>