ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp E gồm amino axit X, đipeptit Y (C4H8O3N2) và muối của axit vô cơ Z (C2H8O3N2). Cho E tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M và KOH 1M đun nóng (phản ứng vừa đủ), thu được 4,48 lít khí T (đo ở đktc, phân tử T có chứa một nguyên tử nitơ và làm xanh quỳ tím ẩm). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan gồm bốn muối. Giá trị của m là

  • A. 38,4.          
  • B. 49,3.       
  • C. 47,1.          
  • D. 42,8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\left\{ \begin{array}{l} Gly:x\\ {(Gly)_2}:y\\ {C_2}{H_5}N{H_3}N{O_3}:0,2 \end{array} \right. + \left\{ \begin{array}{l} NaOH:0,3\\ KOH:0,2 \end{array} \right. \to \left\langle \begin{array}{l} {C_2}{H_5}N{H_2}:0,2\\ \left\{ \begin{array}{l} N{a^ + }:0,3\\ {K^ + }:0,2\\ N{O_3}^ - \end{array} \right. \to {H_2}NC{H_2}{\rm{CO}}{{\rm{O}}^ - }:0,3 \Rightarrow m = 49,3\;(g) \end{array} \right.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE