YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ và anđehit axetic có thể dùng dãy chất nào sau đây làm thuốc thử ?

  • A. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3
  • B. Nước brom và NaOH 
  • C. HNO3 và AgNO3/NH3
  • D. AgNO3/NH3 và NaOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Cu(OH)2: CH3CHO không phản ứng
  • AgNO3/NH3: glucozơ

  \(\Rightarrow\) Chọn câu A.

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 23701

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON