YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ và anđehit axetic có thể dùng dãy chất nào sau đây làm thuốc thử ?

  • A. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3
  • B. Nước brom và NaOH 
  • C. HNO3 và AgNO3/NH3
  • D. AgNO3/NH3 và NaOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Cu(OH)2: CH3CHO không phản ứng
  • AgNO3/NH3: glucozơ

  \(\Rightarrow\) Chọn câu A.

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23701

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON