YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thủy phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. giá trị của m là 

  • A. 21,60
  • B. 2,16 
  • C. 4,32 
  • D. 43,20

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(C_{12}H_{22}O_{11}+H_{2}O\overset{H^{+}}{\rightarrow}C_{6}H_{12}O_{6}+C_{6}H_{12}O_{6}\)

  \(0,1\, mol\, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \,\, \, \, \, \, \rightarrow \, 0,1\, \, \,\, \, \, \, \,\, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \,\, \, \, \, \,0,1\)

  \(C_{6}H_{12}O_{6}\rightarrow\, 2Ag\)

  \(0,02\, \, \, \, \,\, \, \,\, \, \, \rightarrow\, 0,04\)

  \(m_{Ag}=0,04.108=4,32\, (g)\)

  \(\Rightarrow\) Chọn câu C.

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 23712

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON