• Câu hỏi:

  Cho 1,5 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 1,68 lít khí H2 (đktc). Khối lượng Mg trong X là

  • A. 0,60 gam  
  • B. 0,90 gam   
  • C. 0,42 gam     
  • D. 0,48 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \({n_{{H_2}}} = 0,075 \to {n_e} = 0,15 \to 1,5\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {Al:a}\\ {Mg:b} \end{array}} \right.\)

  \(\to \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {27a + 24b = 1,5}\\ {3a + 2b = 0,15} \end{array}} \right. \to \left\{ \begin{array}{l} a = 1/30\\ b = 0,025 \to 0,6gam \end{array} \right.\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC