AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây không đúng?

  • A. SiO2 là oxit axit     
  • B. Đốt cháy hoàn toàn  bằng oxi, thu được CO2 và H2O
  • C. Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) dung dịch vẫn đục     
  • D. SiO2 tan tốt trong dung dịch HCl

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điôxit silic có thể tác dụng với kiềm và oxit bazo tạo thành muối silicat ở nhiệt độ cao.

  Điôxit silic không phản ứng với nước, không tác dụng với dung dịch HCl.

  Điôxit silic phản ứng với axit flohidric (HF) theo phương trình:

  \(\begin{array}{l} Si{O_2} + 4HF \to {\rm{Si}}{{\rm{F}}_4} + 2{H_2}O\\ Si{O_2} + 4H{F_{(dac)}} \to {H_2}{\rm{Si}}{{\rm{F}}_6} + 2{H_2}O \end{array}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>