• Câu hỏi:

  Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

  • A. CH3COOC2H5          
  • B. CH3COOCH3 
  • C. C2H5COOCH3   
  • D. HCOOCH3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Este có phản ứng tráng bạc có dạng: HCOOR'

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC