• Câu hỏi:

  Cho sơ đồ chuyển hóa sau;

  X + H2O → Y; Y + H2 → Sobitol

  Y + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → Amoni Gluconat + 2Ag + 2NH4NO3

  Y → nE + Z

  Z + H2O→ X + G

  Vậy X, Y, Z có thể ứng với chất nào sau đây?

  • A. Tinh bột, glucozo và khí cacbonic   
  • B. Xenlulozo, glucozo và khí cacbon oxit
  • C. Tinh bột, glucozo và ancol etylic     
  • D. Xenlulozo, fructozo và khí cacbonic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC