AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho biểu đồ:

   

  CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ 2014 (%)

  (Nguồn số liệu theo Sách giáo khoa Địa lí 12, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015 và Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)

  Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của nước ta, năm 2005 và 2014?

  • A. Dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn thứ hai và giảm nhanh.
  • B. Tỉ trọng công nghiệp- xây dựng luôn lớn hơn tỉ trọng dịch vụ và giảm chậm.
  • C. Nông- lâm- ngư nghiệp chiếm tỉ trọng lớn nhất và tăng chậm.
  • D. Tỉ trọng công nghiệp- xây dựng luôn nhỏ hơn tỉ trọng dịch vụ và tăng khá nhanh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Căn cứ vào biểu đồ đã cho, nhận xét thấy Tỉ trọng công nghiệp- xây dựng luôn nhỏ hơn tỉ trọng dịch vụ và tăng khá nhanh, từ 18,2% năm 2005 lên 21,3% năm 2014

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>