YOMEDIA

Bài tập 7.11 trang 20 SBT Vật lý 12

Giải bài 7.11 tr 20 sách BT Lý lớp 12

Một nguồn sóng o dao động theo phương trình u0(t) = Acos100πt. Sóng truyền từ o đến M cách nó 30 cm với tốc độ 10 m/s. Phương trình dao động của M là

A. uM(t) = Acos\(\pi t + \frac{{3\pi }}{2})\)

B. uM(t) = Acos100πt.

C. uM(t) = Acos(100πt - 3π)

D. uM(t) = Acos(100πt + π)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Phương trình dao động của M là : uM(t) = Acos(100πt - 3π)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.11 trang 20 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Choco Choco

  Tại điểm O trên mặt chất lỏng người ta gây ra dao động với phương trình u = 2cos(4πt) cm, tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 60 cm/s. Giả sử tại những điểm cách O một đoạn x thì biên độ giảm \(2.5\sqrt{x}\)lần. Dao động tại M cách O một đoạn 25 cm có biểu thức là

  A.\(u_M=2\cos(4\pi t - \frac{5\pi}{3})cm.\)

  B.\(u_M=0.16\cos(4\pi t - \frac{5\pi}{3})cm.\)

  C.\(u_M=0.0016\cos(4\pi t - \frac{5\pi}{6})cm.\)

  D.\(u_M=0.16\cos(4\pi t - \frac{5\pi}{6})cm.\)

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  Trên mặt nước tại hai điểm S1, S2 người ta đặt 2 nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 6cos(40pit) và uB = 8cos(40pit), (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Trên đoạn thẳng S1, S2, điểm dao động với biên độ 1cm cách trung điểm của đoạn S1S2 một đoạn gần nhất là:

  A. 0,25cm        B. 0,5cm         C. 0,75cm            D. 1cm

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Tại hai điểm \(S_1,S_2\)cách nhau 10 cm dao động trên mặt nước cùng tần số 50 Hz, cùng pha, cùng biên độ, vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 1 m/s. Trên  \(S_1S_2\) có bao nhiêu điểm dao động cực đại, cực tiểu trừ 2 nguồn?

  A.có 9 điểm dao động cực đại, 9 điểm dao động cực tiểu. 

  B.có 11 điểm dao động cực đại, 10 điểm dao động cực tiểu.

  C.có 9 điểm dao động cực đại, 10 điểm dao động cực tiểu.

  D.có 10 điểm dao động cực đại, 9 điểm dao động cực tiểu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  Hai nguồn sóng \(S_1,S_2\)cùng phương, vuông pha và cùng biên độ, cách nhau 12 cm phát sóng có tần số f = 40 Hz, vận tốc truyền sóng v = 2 m/s. Số gợn giao thoa cực đại, cực tiểu trên đoạn \(S_1S_2\)là

  A.3 cực đại, 4 cực đại.

  B.5 cực đại, 5 cực tiểu.

  C.4 cực đại. 4 cực tiểu.

  D.3 cực đại, 3 cực tiêu.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Chai Chai

  Tại hai điểm A và B cách nhau 16 cm trên mặt nước dao động cùng tần số 50 Hz, ngược pha, vận tốc truyền sóng trên mặt nước 100 cm/s. Trên đoạn AB số điểm dao động với biên độ cực đại là

  A.14.

  B.15.

  C.16.

  D.17.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  1. Đầu A của sợi dây đàn hồi dài dao động với phương trình u=Uosin4pit . Tính chu kì sóng , độ lệch pha giữa 2 điểm trên dây cách nhau 1,5m biết vận tốc truyền sóng v=12m/s ?
  2. Dây AB dài 15cm đầu B cố định . Đầu A là một nguồn dao động hình sin với tần số 10HZ và cũng là 1 nút . Vận tốc truyền sóng trên dây v=50cm/s . Hỏi trên dây có sóng dừng không ? nếu có hãy tính số bụng và nút nhìn thấy ? 
  3.một sóng truyền theo trục Ox được mô tả bởi phương trình u=8sin2pi(0,5pix-4pit) (cm) trong đó x tính bằng mét , t tính bằng giây . Vận tốc truyền sóng là ?
  4.một sóng truyền trên biển có bước sóng 3m . Hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động lệch góc 90 độ cách nhau một đoạn bao nhiêu ? 
  5. Sóng truyền tại mặt chất lỏng với vận tốc truyền sóng 0,9m/s khoảng cách giữua hai gợn sóng liên tiếp là 2cm . tần số sóng là ? 
  6. Phương trình dao động tại điểm O có dạng u=5sin(200pit) (mm) chu kì dao động tại điểm O là ? 
  7.Sóng truyền tại mặt chất lỏng với bước sóng 0,8cm . phương trình dao động tại điểm O có dạng Uo=5sin(omegat) (mm) . Phương trình dao động tại điểm M cách O một đoạn 5,4 cm theo hướng truyền sóng là phương trình nào ? 

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  Một sợi dây đàn hồi nằm ngang có điểm đầu O bắt đầu dao động theo phương đứng từ trên đỉnh đi xuống với biên độ A = 5cm, T = 0,5s. Vận tốc truyền sóng là 40cm/s. Viết phương trình sóng tại M cách O một khoảng d = 50 cm.

  A.\(u_M=5\cos(4\pi t -5\pi)cm.\)

  B.\(u_M=5\cos(4\pi t -2.5\pi)cm.\)

  C.\(u_M=5\cos(4\pi t +2.5\pi)cm.\)

  D.\(u_M=5\cos(4\pi t +\pi)cm.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  Một sóng âm truyền trong không khí, trong số các đại lượng biên độ sóng, tần số sóng, vận tốc truyền sóng và bước sóng, đại lượng không phụ thuộc vào các đại lượng còn lại là

  A.bước sóng.

  B.tần số sóng.

  C.biên độ sóng.

  D.vận tốc truyền sóng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA