YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 78 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 4 trang 78 SGK Vật lý 12 nâng cao

Một sóng ngang truyền trên một dây dài có phương trình: \(u = 6\cos (4\pi t + 0,02\pi x)\) , trong đó x và u được tính bằng xentimet (cm) và t được tính bằng giây (s). Hãy xác định:

a) Biên độ      

b) Bước sóng

c) Tần số      

d) Tốc độ

e) Độ dời u tại \(x = 16,6\) cm, tại \(t = 4s\). 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Sóng ngang có phương trình: \(u = 6\cos (4\pi t + 0,02\pi x)\)

\( \Rightarrow u = 6cos4\pi \left( {t + \frac{{0,02\pi x}}{{4\pi }}} \right)\)

\( \Leftrightarrow u = 6\cos 4\pi \left( {t + \frac{x}{{200}}} \right)\)

Ta có:

a) Biên độ sóng: \(A = 6\) cm      

b) Bước sóng: \(\lambda  = \frac{v}{f} = \frac{2}{2} = 1(m)\)

c) Tần số góc: \(\omega  = 4\pi (rad/s)\) 

Tần số : \(f = \frac{\omega }{{2\pi }} = 2(Hz)\)

d) Tốc độ: \(v = 200(cm/s) = 2(m/s)\)

e) Độ dời u tại \(x = 16,6\) cm, tại \(t = 4s\).

\( \Rightarrow u = 6\cos 4\pi \left( {4 + \frac{{16,6}}{{200}}} \right) = 3(cm).\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 78 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF