ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 38.1 trang 114 SBT Vật lý 12

Giải bài 38.1 tr 114 sách BT Lý lớp 12

Hạt nhân nào sau đây không thể phân hạch ?

\(\begin{array}{l} A.\;\,\,_{92}^{239}U.{\rm{ }}\;\;\;\;\;\;{\rm{ }}B.\;\,\,_{92}^{238}U.\\ C.\;\,\,_6^{12}C.{\rm{ }}\;\;\;\;\;\;{\rm{ }}D.\;\,\,_{94}^{239}Pb. \end{array}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án C.

Hạt nhân \(_6^{12}C\) không thể phân hạch .

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.1 trang 114 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1