ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 38.7 trang 115 SBT Vật lý 12

Giải bài 38.7 tr 115 sách BT Lý lớp 12

Cho rằng trong phản ứng phân hạch của một hạt nhân \(_{92}^{235}U\) sau khi bắt nơtron thì năng lượng toả ra là 210 MeV. Tính tổng khối lượng (theo đơn vị khối lượng nguyên tử u) của các hạt được tạo ra trong phản ứng này. Lấy khối lượng của hạt nhân, tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử u bằng số khối của hạt nhân đó. Cho 1 u = 931 MeV/c2; c = 3.108 m/s, khối lượng của hạt nhân \(_{92}^{235}U\) là 234,9933 u và của nơtron là 1,0087 u. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Gọi Δm là độ hụt khối và ΔE là năng lượng toả ra trong phản ứng phân hạch, ta có :

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&\begin{array}{l} {\rm{\Delta }}E = {\rm{\Delta }}m{c^2}\\ \Rightarrow {\rm{\Delta }}m = \frac{{{\rm{\Delta }}E}}{{{c^2}}} = 210MeV/{c^2} \end{array}\\ {}&{1u = 931MeV/{c^2}} \end{array}\)

Do đó: Δm = 210u/930 = 0,2255u

Tổng khối lượng các hạt ríhân được tạo ra trong phản ứng này là :

\(\sum m = 234,9933u + 1,0087u - 0,2255u = 235,7765u\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.7 trang 115 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1