YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.16 trang 13 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.16 trang 13 SBT Vật lý 10

Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều có vận tốc đầu là 18 km/h. Trong giây thứ năm, vật đi được quãng đường là 5,9 m.

a) Tính gia tốc của vật.

b) Tính quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian là 10 s kể từ khi vật bắt đầu chuyển động. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu v0, quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian t liên hệ với gia tốc a theo công thức:   \(s = {v_0}t + \frac{{a{t^2}}}{2}\)

Như vậy quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian t = 4 s là:

\({s_4} = {v_0}.4 + \frac{{a{{.4}^2}}}{2} = 4{v_0} + 8a\)

Và quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian t = 5 s là:

\({s_5} = {v_0}.5 + \frac{{a{{.5}^2}}}{2} = 5{v_0} + 12,5a\)

Do đó quãng đường vật đi được trong giây thứ 5 là:

Δs = s5 – s4 = (5v0 + 12,5a) – (4v0 + 8a) = v0 + 4,5a

Theo đề bài: v0 = 18 km/h = 5 m/s và Δs = 5,9 m nên gia tốc của viên bi bằng

\(a = \frac{{{\rm{\Delta }}s - {v_0}}}{{4,5}} = \frac{{5,9 - 5}}{{4,5}} = 0,2(m/{s^2})\)

b. Theo kết quả trên, ta tìm được quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian t = 10 s là:

\({s_{10}} = 5.10 + \frac{{0,{{2.10}^2}}}{2} = 50 + 10 = 60(m)\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.16 trang 13 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF