RANDOM

Bài tập 29 trang 19 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 29 tr 19 sách GK Toán 9 Tập 1

Tính

a) \(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{18}}\)                  b) \(\frac{\sqrt{15}}{\sqrt{735}}\)

c) \(\frac{\sqrt{12500}}{\sqrt{500}}\)            d) \(\frac{\sqrt{6^{5}}}{\sqrt{2^{3}.3^{5}}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29

Chia hai căn bậc hai của \(\frac{a}{b}\) với a dương và b không âm, ta sẽ chia a cho b rồi khai phương kết quả ấy. Áp dụng quy tắc chia hai căn thức bậc hai ở bài 29 như sau:

Câu a: 

\(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{18}}=\sqrt{\frac{2}{18}}=\sqrt{\frac{1}{9}}=\frac{1}{3}\)

Câu b: 

\(\frac{\sqrt{15}}{\sqrt{735}}=\sqrt{\frac{15}{735}}=\sqrt{\frac{1}{49}}=\frac{1}{7}\)

Câu c:

\(\frac{\sqrt{12500}}{\sqrt{500}}=\sqrt{\frac{12500}{500}}=\sqrt{25}=5\)

Câu d:

\(\frac{\sqrt{6^{5}}}{\sqrt{2^{3}.3^{5}}}=\sqrt{\frac{6^5}{2^3.3^5}}=\sqrt{\frac{2^5.3^5}{2^3.3^5}}=\sqrt{2^2}=2\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 19 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Bo Bo

  cho ba số a,b,c khác 0 và a+b+c=0

  Tính giá trị biểu thức P=\(\frac{1}{a^2+b^2-c^2}+\frac{1}{b^2+c^2-a^2}+\frac{1}{c^2+a^2-b^2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  . Làm tính nhân :

  a) \(\left(\sqrt{12}-3\sqrt{75}\right).\sqrt{3}\)

  b) \(\left(\sqrt{18}-4\sqrt{72}\right).2\sqrt{2}\)

  c) \(\left(\sqrt{6}-2\right)\left(\sqrt{6}+7\right)\)

  d) \(\left(\sqrt{3}+2\right)\left(\sqrt{3}-5\right)\)

  2 . Thực hiện phép tính :

  a) \(\left(\sqrt{48}-\sqrt{27}+4\sqrt{12}\right):\sqrt{3}\)

  b) \(\left(\sqrt{20}-3\sqrt{45}+6\sqrt{180}\right):\sqrt{5}\)

  c) \(\left(2\sqrt{20}-3\sqrt{45}+4\sqrt{80}\right):\sqrt{5}\)

  d) \(\left(3\sqrt{24}+4\sqrt{54}-5\sqrt{96}\right):\sqrt{6}\)

  e) \(\left(\sqrt{x^2y}-\sqrt{xy^2}\right):\sqrt{xy}\)

  f) \(\left(\sqrt{a^3b}+\sqrt{ab^3}-ab\right):\sqrt{ab}\)

  g) \(\left(3\sqrt{x^2y}-4\sqrt{xy^2}+5xy\right):\sqrt{xy}\)

  h) \(\left(\sqrt{a^3b}+\sqrt{ab^3}-3\sqrt{ab}\right):\sqrt{ab}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Tính : a)\(\dfrac{3\sqrt{2}-2\sqrt{3}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}-\dfrac{3}{3-\sqrt{6}}\)

  b)\(\left(2\sqrt{2}-\sqrt{3}\right)^2-2\sqrt{3}\left(\sqrt{3}-2\sqrt{2}\right)\)

  c) \(\left(\dfrac{1}{3-\sqrt{5}}-\dfrac{1}{3+\sqrt{5}}\right):\dfrac{5-\sqrt{5}}{\sqrt{5}-1}\)

  d)\(\left(3-\dfrac{a-2\sqrt{a}}{\sqrt{a}-2}\right)\left(3+\dfrac{\sqrt{ab}-3\sqrt{a}}{\sqrt{b}-3}\right)\)b \(\ne\) 9 với a\(\ge\)0 , b\(\ge\)0, a\(\ne\) 4
  Mọi người ai biết giúp tớ với ạ !! Mai tớ phải nộp rồi !! Cảm ơn mọi người trước !

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Tìm x:

  √x^2-6x+9=10

  Tất cả nằm trong căn! Kq= 10

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Naru to

  Rút gọn:

  \(4x-\sqrt{8}+\dfrac{\sqrt{x^3+2x^2}}{\sqrt{x+2}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  Rút gọn:

  \(4x-\sqrt{8}+\dfrac{\sqrt{x^3+2x^2}}{\sqrt{x+2}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Rút gọn biểu thức:

  a) \(\sqrt{\dfrac{x-2\sqrt{x}-1}{x+2\sqrt{x}+1}}\left(x\ge0\right)\)

  b) \(\dfrac{x-1}{\sqrt{y}-1}\sqrt{\dfrac{y-2\sqrt{y}+1}{\left(x-1\right)^4}}\left(x\ne1,y\ne1\right),y\ge0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  Cho các biểu thức:

  A=\(\sqrt{\dfrac{2x+3}{x-3}}\) và B=\(\dfrac{\sqrt{2x+3}}{\sqrt{x-3}}\)

  a) Tìm x để A có nghĩa. Tìm x để B có nghĩa.

  b) Với giá trị nào của x thì A=B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  Với a ≥ 0, b ≥ 0, chứng minh

  √( (a+b)^2) ≥ (√a+√b)/ 2

  giải chi tiết ra giúp. phần giải trên mạng mình k hiểu nên đừng chép

  thanks

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  Rút gọn các biểu thức:

  a) \(\sqrt{\dfrac{x-2\sqrt{x+1}}{x+2\sqrt{x+1}}}\)(x lớn hơn hoặc bằng 0)

  b) \(\dfrac{x-1}{\sqrt{y-1}}\)\(\sqrt{\dfrac{y-2\sqrt{y+1}}{\left(x-1\right)^2}}\) (x khác 1, y khác 1 và y lớn hơn hoặc bằng 0)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Tính căn2/98

  bởi My Le 21/09/2018

  tính : \(\dfrac{\sqrt{2}}{98}\) nhớ làm đầy đủ nha các bạn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  \(\sqrt{\dfrac{9+12a+4a^2}{b^2}}\)với a\(\ge\)-1,5 và b<0

  \(\left(a-b\right).\sqrt{\dfrac{ab}{\left(a-b\right)^2}}\)với a<b<0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  \(\sqrt{3}×\sqrt{27}-\sqrt{144}:\sqrt{36}\)

  \(\left(2\sqrt{9}+3\sqrt{36}\right):4\)

  \(\sqrt{7}-\sqrt{8-2\sqrt{7}}\)

  \(\dfrac{\sqrt{4-2\sqrt{3}}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}\)

  \(\dfrac{5+3\sqrt{5}}{\sqrt{5}}+\dfrac{3+\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1}-\left(\sqrt{5}+3\right)\)

  \(\sqrt{27}+5\sqrt{12}-2\sqrt{3}=11\sqrt{3}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

RANDOM