YOMEDIA
NONE

Bài tập 42 trang 12 SBT Toán 9 Tập 1

Giải bài 42 tr 12 sách BT Toán lớp 9 Tập 1

Rút gọn biểu thức với điều kiện đã cho của x rồi tính giá trị của nó:

a) \(\sqrt {{{{{(x - 2)}^4}} \over {{{(3 - x)}^2}}}}  + {{{x^2} - 1} \over {x - 3}}\)

(x < 3); tại x = 0,5 ;

b) \(4x - \sqrt 8  + {{\sqrt {{x^3} + 2{x^2}} } \over {\sqrt {x + 2} }}\)

(x > -2); tại x = \( - \sqrt 2 \)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Sử dụng \(\sqrt {{A^2}}  = \left| A \right|\)  

Với \(A \ge 0\) thì \(\left| A \right| = A\)

với \(A < 0\) thì \(\left| A \right| = - A\).

Với \(A \ge 0,B > 0\) thì \(\sqrt {\dfrac{A}{B}}  = \dfrac{{\sqrt A }}{{\sqrt B }}\)

Lời giải chi tiết

a) Ta có: 

\(\eqalign{
& \sqrt {{{{{(x - 2)}^4}} \over {{{(3 - x)}^2}}}} + {{{x^2} - 1} \over {x - 3}} \cr 
& = {{\sqrt {{{(x - 2)}^4}} } \over {\sqrt {{{(3 - x)}^2}} }} + {{{x^2} - 1} \over {x - 3}} \cr 
& = {{{{(x - 2)}^2}} \over {\left| {3 - x} \right|}} + {{{x^2} - 1} \over {x - 3}} \cr} \)

\(\eqalign{
& = {{{x^2} - 4x + 4} \over {3 - x}} + {{{x^2} - 1} \over {x - 3}} \cr 
& = {{ - {x^2} + 4x + 4} \over {x - 3}} + {{{x^2} - 1} \over {x - 3}} \cr} \)

\( = {{4x - 5} \over {x - 3}}\) (x<3)

Với x = 0,5 ta có: 

\(\eqalign{
& {{4.0,5 - 5} \over {0,5 - 3}} = {{ - 3} \over { - 2,5}} \cr 
& = {3 \over {2,5}} = {6 \over 5} = 1,2 \cr} \)

b) Ta có: 

\(\eqalign{
& 4x - \sqrt 8 + {{\sqrt {{x^3} + 2{x^2}} } \over {\sqrt {x + 2} }} \cr 
& = 4x - \sqrt 8 + \sqrt {{{{x^3} + 2{x^2}} \over {x + 2}}} \cr} \)

\(\eqalign{
& = 4x - \sqrt 8 + \sqrt {{{{x^2}(x + 2)} \over {x + 2}}} \cr 
& = 4x - \sqrt 8 + \sqrt {{x^2}} = 4x - \sqrt 8 + \left| x \right| \cr} \) (x > -2)

- Nếu x > 0 thì \(\left| x \right| = x\)

Ta có: 

\(\eqalign{
& 4x - \sqrt 8 + \left| x \right| \cr 
& = 4x - \sqrt 8 + x = 5x - \sqrt 8 \cr} \)

Với \(x =  - \sqrt 2 \) ta có: 

\(5\left( { - \sqrt 2 } \right) - \sqrt 8  =  - 5\sqrt 2  - 2\sqrt 2  =  - 7\sqrt 2 \)

- Nếu -2 < x < 0 thì \(\left| x \right| =  - x\)

Ta có: 

\(4x - \sqrt 8  + \left| x \right| = 4x - \sqrt 8  - x = 3x - \sqrt 8 \)

Với \(x =  - \sqrt 2 \) ta có: \(3\left( { - \sqrt 2 } \right) - \sqrt 8  =  - 3\sqrt 2  - 2\sqrt 2  =  - 5\sqrt 2 \)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42 trang 12 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON