ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.32 trang 38 SBT Toán 11

Giải bài 1.32 tr 38 SBT Toán 11

Nghiệm của phương trình \(3\cot x - \sqrt 3  = 0\) là

A. \(\frac{\pi }{6} + k\pi \left( {k \in Z} \right)\)

B. \(\frac{\pi }{3} + k\pi \left( {k \in Z} \right)\)

C. \(\frac{\pi }{4} + k\pi \left( {k \in Z} \right)\)

D. \(\frac{\pi }{6} + k\pi \left( {k 2\in Z} \right)\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: \(3\cot x - \sqrt 3  = 0\) 

\(\begin{array}{l}
 \Leftrightarrow \cot x = \frac{{\sqrt 3 }}{3}\\
 \Leftrightarrow \cot x = \cot \frac{\pi }{3}\\
 \Leftrightarrow x = \frac{\pi }{3} + k\pi ,k \in Z
\end{array}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.32 trang 38 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1