YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 29 trang 41 SGK Toán 11 NC

Bài tập 29 trang 41 SGK Toán 11 NC

Giải các phương trình sau trên khoảng đã cho rồi dùng bảng số hoặc máy tính bỏ túi để tính gần đúng nghiệm của chúng (tính chính xác đến hàng phần trăm):

a.  \(3\cos 2x + 10\sin x + 1 = 0\) trên \(\left( { - \frac{\pi }{2};\frac{\pi }{2}} \right)\)

b.  \(4\cos 2x + 3 = 0\) trên \(\left( {0;\frac{\pi }{2}} \right)\)

c.  \({\cot ^2}x - 3\cot x - 10 = 0\) trên (0;π)

d.  5−3tan3x = 0 trên \(\left( { - \frac{\pi }{6};\frac{\pi }{6}} \right)\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có:

\(\begin{array}{l}
3\cos 2x + 10\sin x + 1 = 0\\
 \Leftrightarrow  - 6{\sin ^2}x + 6\sin x + 4 = 0\\
 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
{\sin x =  - \frac{1}{3}}\\
{\sin x = 2\left( l \right)}
\end{array}} \right.
\end{array}\)

Phương trình \(\sin x =  - \frac{1}{3}\) có nghiệm gần đúng là \(x \approx  - 0,34\)

b) Ta thấy \(0 < x < \frac{\pi }{2} \Leftrightarrow 0 < 2x < \pi \). 

Với điều kiện đó, ta có:

\(\begin{array}{l}
4\cos 2x + 3 = 0 \Leftrightarrow \cos 2x =  - \frac{3}{4}\\
 \Leftrightarrow 2x = \alpha  \Leftrightarrow x = \frac{\alpha }{2}
\end{array}\)

trong đó α là số thực thuộc khoảng (0;π) thỏa mãn \(\cos \alpha  =  - \frac{3}{4}\).

Dùng bảng số hoặc máy tính, ta tìm được \(\alpha  \approx 2,42\). Từ đó nghiệm gần đúng của phương trình là \(x = \frac{\alpha }{2} \approx 1,21\)

c)

\({\cot ^2}x - 3\cot x - 10 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
\cot x = 5\\
\cot x =  - 2
\end{array} \right.\)

Nghiệm gần đúng của phương trình trong khoảng (0;π) là \(x \approx 0,2;x \approx 2,68\)

d)

\(x \in \left( { - \frac{\pi }{6};\frac{\pi }{6}} \right) \Leftrightarrow 3x \in \left( { - \frac{\pi }{2};\frac{\pi }{2}} \right)\). 

Với điều kiện đó, ta có:

\(\begin{array}{l}
5 - 3\tan 3x = 0 \Leftrightarrow \tan 3x = \frac{5}{3}\\
 \Leftrightarrow 3x = \beta  \Leftrightarrow x = \frac{\beta }{3}
\end{array}\)

Trong đó β là số thực thuộc khoảng \(\left( { - \frac{\pi }{2};\frac{\pi }{2}} \right)\) thỏa mãn \(\tan \beta  = \frac{5}{3}\); bảng số hoặc máy tính cho ta \(\beta  \approx 1,03\). Vậy nghiệm gần đúng của phương trình là \(x \approx 0,34\).

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 41 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON