ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.33 trang 38 SBT Toán 11

Giải bài 1.33 tr 38 SBT Toán 11

Nghiệm của phương trình sau sin4x−cos4x = 0 là

A. \(\frac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z\)

B. \(\frac{\pi }{3} + k\pi ,k \in Z\)

C. \(\frac{\pi }{4} + k\frac{\pi }{2},k \in Z\)

D. \(\frac{\pi }{6} + k\pi ,k \in Z\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: sin4x−cos4x = 0

\(\begin{array}{l}
 \Leftrightarrow ({\sin ^2}x - {\cos ^2}x)({\sin ^2}x + {\cos ^2}x) = 0\\
 \Leftrightarrow  - \cos 2x = 0\\
 \Leftrightarrow \cos 2x = 0\\
 \Leftrightarrow 2x = \frac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z\\
 \Leftrightarrow x = \frac{\pi }{4} + k\frac{\pi }{2},k \in Z
\end{array}\)

Đáp án: C.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.33 trang 38 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1