YOMEDIA

Bài tập 2 trang 142 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 tr 142 sách GK Sinh lớp 11

Có mấy nhóm hoocmôn thực vật. Nêu tên các hoocmôn của mỗi nhóm và ví dụ về tác dụng của chúng.

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Hoocmôn Thực vật được chia thành 2 nhóm:

+ Nhóm hoocmôn kích thích gồm AIA, GA, xitôkinin.

+ Nhóm hoocmôn ức chế gồm êtilen, axil abxixic,...

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 142 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA