YOMEDIA

Sinh Học 11 Chương 3: Sinh Trưởng Và Phát Triển

Sinh trưởng và phát triển nghĩa là trong đời sống cá thể, những thay đổi về lượng và chất diễn ra như thế nào, nguyên nhân và cơ chế của diễn biến đó. Chương 3 gồm 7 bài trong đó có 3 bài giới thiệu về sinh trưởng và phát triển ở cơ thể thực vật, về các hoocmon thực vật và tác động của chúng. Có 4 bài giới thiệu về sinh trưởng và phát triển ở động vật, vai trò của hoocmon và các yếu tố khác gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật. Để giúp các em củng cố kiến thức ngay các bài học Hoc247 còn lồng ghép các câu hỏi trắc nghiệm với thời gian quy đinh và các bài tập SGK. Ngoài ra, các em còn thể trao đổi kiến thức với nhau và xem lại kiến thức trọng tâm cho toàn chương với phần ôn tập chương cho môi chương sau khi học.

AANETWORK
 

 

AANETWORK
OFF