Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 35 Hoocmôn thực vật

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):