YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 49 SBT Sinh học 10

Giải bài 8 tr 49 sách BT Sinh lớp 10

So sánh tế bào động vật và tế bào thực vật?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

  • Giống nhau:
    • Đều là tế bào nhân thực.
    • Tế bào đều được cấu tạo bởi 3 thành phần cơ bản là: Màng sinh chất, tế bào chất và nhân.
    • Bào quan gồm ti thể, lưới nội chất, bộ máy Gôngi, vi ống, ribôxôm, lizôxôm. 
    • Có sự trao đổi chất nhờ phương thức vận chuyển chủ động, thụ động hoặc xuất - nhập bào.
  • Khác nhau:

Tế bào thực vật

Tế bào động vật

Có thành xenlulôzơ bao quanh màng sinh chất

Không có thành xenlulôzơ bao quanh màng sinh chất

Có lục lạp

Không có lục lạp

Chất dự trữ là tinh bột, dầu

Chất dự trữ là glicôzen, mỡ

Thường không có trung tử

Có trung tử

Không bào lớn  

Không bào nhỏ hoặc không có

Trong môi trường nhược trương, thể tích của tế bào tăng nhưng tế bào không bị vỡ  

Trong môi trường nhược trương, thể tích của tế bào tăng, tế bào có thể bị vỡ  

 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 49 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON