YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập Thảo luận 1 trang 71 SGK Lịch sử 9 Bài 18

Bài tập Thảo luận 1 trang 71 SGK Lịch sử 9 Bài 18

Nội dung Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương có những điểm chủ yếu nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Nội dung Luận cương chính trị bao gồm: 
    • Phương hướng chiến lược cách mạng: khẳng định tính chất của cách mạng Việt Nam là cách mạng tư sản dân quyền, sau đó bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa mà tiến thẳng lên con đường XHCN.
    • Nhiệm vụ chiến lược: đánh đổ phong kiến và đế quốc.
    • Lực lượng cách mạng: vô sản (công nhân) và nông dân.
    • Phương pháp cách mạng: Đảng phải coi trọng tập hợp quần chúng đấu tranh, khi tình thế cách mạng xuất hiện thì phát động quần chúng vũ trang bạo động, giành lấy chính quyền cho công nông,... phải liên lạc mật thiết với vô sản và các dân tộc thuộc địa, nhất là vô sản Pháp.
  • Hạn chế: Luận cương còn nặng về đấu tranh giai cấp, chưa thấy rõ khả năng cách mạng của các tầng lớp khác ngoài công nông.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 1 trang 71 SGK Lịch sử 9 Bài 18 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON