ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 64 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 4 trang 64 SBT Lịch Sử 9

Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng nước ta ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thể hiện bước phát triển biện chứng quá trình vận động của cách mạng Việt Nam; sự phát triển từ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đến ba tổ chức cộng sản, đến Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và quan điểm cách mạng Nguyễn Ái Quốc.

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã quy tụ ba tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất - Đảng Cộng sản Việt Nam, theo một đường lối chính trị đúng đắn, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động của phong trào cách mạng cả nước, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quà tất yếu của cuộc đẩu tranh dân tộc và đẩu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác — Lênin đối với cách mạng Việt Nam. Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là "một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sừ cách mạng Việt Nam ta. Nó chửng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng".

Về quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát: "chủ nghĩa Mác - Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930 .

Thực tế lịch sử cho thấy, trong quá trình chuẩn bị chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh không chỉ vận dụng sáng tạo mà còn bổ sung, phát triển thuyết Mác - Lênin về đảng cộng sản. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) chỉ rõ: "Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân trọn vẹn nhất cho sự kết hợp đó, là tiêu biểu sáng ngời cho sự kểt hợp giai cấp và dân tộc, dân tộc và quốc tế, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội”.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang. Đồng thời, cách mạng Việt Nam cũng góp phần tích cực và sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 64 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hà trang

  1.Lý do hợp nhất các tổ chức Cộng sản?

  2.Vì sao chỉ có Nguyễn Ái Quốc mới hợp nhất được các tổ chức Cộng sản?

  3.Hội nghị thành lập Đảng thành công nhờ nhữ̃ng yếu tố nào?

  4.So sánh điểm giống và khác nhau giữa Cương lĩnh Chính trị của Nguyễn Ái Quốc với luận cương chính trị Trần Phú?

  CÁC BẠN GIÚP MÌNH NHA!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Chí Thiện

  Ý nghĩa thành lập đảng cộng san viêt nam

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  Vì sao nói : “Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam” ? Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • bala bala

  Trình bày bối cảnh, nội dung hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1