YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập Thảo luận trang 70 SGK Lịch sử 9 Bài 18

Bài tập Thảo luận trang 70 SGK Lịch sử 9 Bài 18

Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 có ý nghĩa quan trọng đối với cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ:
    • Đánh dấu sự thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam, thống nhất phong trào cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của một Đảng Cộng sản có đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo.
    • Dựa trên những quyết định của Hội nghị chứng tỏ Hội nghị thành lập Đảng có ý nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng.
    • Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được Hội nghị thông qua là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 70 SGK Lịch sử 9 Bài 18 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON