Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 18 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):