YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 65 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 2 trang 65 SBT Lịch Sử 9

Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau: 

1, [ ] sự ra đời của ba tổ chức cộng sản năm 1929 đã đáp ứng yêu cầu bức thiết của Cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ

2, [ ] Đầu những năm 1930, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã được thống nhất thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng Sản Việt Nam.

3, [ ] Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng Sản Việt Nam do Trần Phú soạn thảo

4, [ ] Luận cương chính trị của Đảng khẳng định tính chất Cách mạng Đông Dương lúc đầu là cuộc cách mạng tư sản dân quyền, sau đó bỏ qua thời kì TBCN mà tiến thẳng lên con đường XHCN.

5, [ ] Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên, quyết định những bước phát triển nhảy vọt của Cách mạng Việt Nam sau này.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

1. Sai

2. Đúng

3. Sai

4. Đúng

5. Đúng

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 65 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON