Tố Như's Profile

Tố Như

Tố Như

01/01/1970

Số câu hỏi 13
Số câu trả lời 7
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (21)

 • Tố Như đã đặt câu hỏi: bài tập este Cách đây 9 tháng

  Cho 2,96 gam este đơn chức X phản ứng vừa hết với 20 ml dung dịch NaOH 2M thu được 2 chất Z và T. Đốt cháy m gam T thu được 0,44 gam CO2 và 0,36 gam H2O. Chất X là

   

 • Tố Như đã đặt câu hỏi: chức năng của ADN polimeraza Cách đây 10 tháng

  trong quá trình tự nhân đôi của ADN, enzim ADN polimeraza có vai trò :

  A. tháo xoắn phân tử ADN, bẻ gẫy các liên kết H giữa 2 mạch ADN lắp ráp các nu tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuân của ADN

  B. bẻ gẫy các liên kết H giữa 2 mạch ADN

  C. duỗi xoắn phân tử ADN, lắp ráp các nu tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuân của ADN

  D. bẻ gẫy liên kết H giữa 2 mạch ADN, cung cấp năng lượng cho quá trình tự nhân đôi.

 • Tố Như đã trả lời trong câu hỏi: cacbohidrat Cách đây 10 tháng

  cậu tính sai rồi, câu hỏi là tính xelulozo mà 

 • Tố Như đã đặt câu hỏi: đặc điểm của riboxom Cách đây 10 tháng

  / Đặc điểm nào là không đúng đối với Ribôxôm .
  A. Mỗi Ribôxôm gồm 2 tiểu phần luôn liên kết với nhau
  B. Trên Ribôxôm có hai vị trí : P và A ; mỗi vị trí tương ứng với một bộ ba
  C. Trong quá trình dịch mã,Ribôxôm trượt từng bước một tương ứng với từng bộ ba trên mARN
  D. Các Ribôxôm được sử dụng qua vài thế hệ tế bào và có thể tham gia tổng hợp mọi loại prôtêin

 • Tố Như đã đặt câu hỏi: cacbohidrat Cách đây 10 tháng

  Khối lượng xenlulozơ cần để sản suất 1 tấn xenlulozơ trinitrat là (hao hụt trong pư là10%)

  A. 0,6061 tấn                B. 1,65 tấn             C. 0,491tấn                D. 0,6 tấn