ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 31.11 trang 72 SBT Hóa học 12

Bài tập 31.11 trang 72 SBT Hóa học 12

Phương trình hoá học nào dưới đây viết sai ?

A. 3Fe + 2O2 → Fe3O4

B. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

C. Fe + 2S → FeS2

D. 3Fe + 4H2O→ Fe3O4 + 4H2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.11

 
 

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.11 trang 72 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Co Nan

  cho mạt sắt dư vào dung dịch X. khi phản ứng kết thúc thấy khối lượng chất rắn giảm so với ban đầu.X là dung dịch nào sau đây?

  A. CuCl2

  B.NíO4

  C. AgNO3

  D. Fe2(SO4)3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Thánh Tông

  cho m gam hỗn hợp A gồm Fe và Zn vào 200 ml dung dihcj chwuas AGNO3 0,18M và Cu(NO3)2 0,12M, sau một thời gian thu được 4,21 gam chất rắn X và dung dịch Y. cho 1,92 gam bột Mg vào dung dịch Y, sau khi pư xra htoan, thu đc 4,826 gam chất rắn Z và dd T. giá trị m là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Kim loại sắt không tan trong dung dịch nào sau đây:

  A.FeCl3 B.H2SO4 loãng,nguội C.AgNO3 D.HNO3 đặc ,nguội

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Cho luồng​ khí H2 đi qua ống sứ chứa 32g oxit của kim loại hóa trin III nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 22,4 gam kim loại. Xác định công thức của oxit kim loại đã dùng

  ​ giúp mình với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Cho bột sắt dư tácdụng vs 100ml dd CuSO4 1M. sau p/ứng kết thúc, lọc đk chắt rắn A và dd B

  a) cho A tác dụng vs dd Hcl dư. tính chất rắn còn lại sau p/ứng.

  b) tính khối lượng dd NaOH 20% vừa đủ để kết tủa hoàn toàn dung dịch B.

  Các bạn giúp mk vs nhé!!! thank các bạn nhiều!!vui

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo
  Đốt 15,68 gam Fe trong khí oxi thu được 19,68 gam hỗn hợp rắn A gồm Fe và các oxit sắt. Cho A tan hết trong 390 gam dung dịch HNO 3 ( d =1,2 g/ml) thì thu được dung dịch B và thoát ra 1,568 lít khí NO ( sản phẩm khử duy nhất, đktc).
  a) Tính nồng độ mol và nồng độ % của dung dịch HNO 3 đã dùng.
  b) Tính nồng độ phần trăm của chất tan trong dung dịch B.
  c) Cho dung dịch NaOH dư vào B, phản ứng xong lọc lấy kết tủa nung hoàn toàn trong không khí thu được m(gam) chất rắn C. Tính m.
  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1