YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3.7 trang 9 SBT Hóa học 10

Bài tập 3.7 trang 9 SBT Hóa học 10

Liti có 2 đồng vị 7Li, 6Li

Clo có 2 đồng vị 35Cl, 37Cl

Hãy viết công thức của các loại phân tử liti clorua khác nhau.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3.7

 
 

7Li35Cl

7Li37Cl

6Li35Cl

6Li37Cl

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.7 trang 9 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Trà Giang

  Nguyên tử cua một nguyên tố có 122 hat p,n,e.Số hạt mang điên trong hạt nhân it hơn số hạt không màn điên là 11.số khối cua nguyên tử trên la

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thanh Trà

  Nguyên tử R có tổng số các phần tử là 89 , trong đó tỷ số giữa số hạt mang điện và số hạt không mang điện là 29:31 .Tìm điện tích hạt nhân và khối lượng nguyên tử R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  Giúp mình nhé

  Tổng số hạt mang điện trong anion XY32- là 82. X và Y là 2 nguyên tố thuộc cùng một phân nhóm chính và thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau. Nguyên tố X là? [CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG]

  a. C

  b. S

  c. O

  d. Si

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  Phân tử chất A có dạng XY2 . Tổng số hạt cơ bản ( proton , nowtron và electron ) trong một phân tử A bằng 114 . Trong đó số hạt mang điện gấp 2 lần số hạt không mang điện . Số hạt mang điện trong nguyên tử X bằng 37,5% số hạt mang điện trong nguyên tử Y

  a) Xác định các nguyên tố X , Y và công thức hóa học của A

  b) Đốt cháy hoàn toàn A , được khí B . Dẫn chậm B qua dung dịch nước brom dư , thu được khí D . Tiếp tục dẫn D qua than nóng đỏ , được khí E . Viết các PTHH và xác định các chất B, D và E

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Spider man

  Nguyên tử x có tổng số hạt là 58. Biết tỉ lệ số hạt ko mang điện bằng 10/19 số hạt mang điện. Hãy xác định số hạt từng loại, viết kí hiệu nguyên tử x? Giúp mình với!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  1) Tổng số hạt cơ bản là 40, số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện dương là 1 hạt.

  2) Tổng số hạt cơ bản là 52, số hạt không mang điện bằng 1,06 lần số hạt mang điện âm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  Tổng số hạt p,n,e của nguyên tử T là 46. Trong đó tỉ lệ số hạt mang điện chia cho số hạt không mang điện là 30:16

  a. Xác định số p,n,e,A. Gọi tên T

  b. Viết cấu hình e của T.

  c. Tính tỉ lệ các loại hạt trong nhân của T

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  1. Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-1 mn và có khối lượng nguyên tử là 65 u

  a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm.

  b) Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân với bán kính r = 2.10-6 nm. Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm. Cho biết Vhình cầu =\(\dfrac{4}{3}\) \(\pi\)r

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  1. Một nguyên tử có số hiệu nguyên tử là 29 và số khối bằng 61 . Nguyên tử đó có;

  a, 90 nơ tron b, 29 electron c, 61 electron d, 61 nơ tron

  2. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40 . Tổng số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện là 2 hạt . Nguyên tử X có số khối là ;

  a, 27 b, 26 c, 28 d, 23

  3. Nguyên tử của nguyên tố Y đc cấu tạo bởi 36 hạt , Trong hạt nhân , hạt mang điện băng số hạt không mang điện ;

  1/ Số đơn vị điện tích hạt nhân Z là ; a,10 b,11 c.12 d,15

  2/ Số khối A của hạt nhân là ; a,23 b,2 c,25 d,27

  4. Nguyên tử nguyên tố X cấu tạo bởi 36 hạt , trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện . Điện tích hạt nhân của X là ;

  a,10 b,12 c,15 d,18

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  1. Nguyên tử của 1 nguyên tố X có tổng số hạt p,e,n bằng 34. Xác định tên nguyên tố đó biết số hạt n nhiều hơn số hạt p là .

  2. Nguyên tử Y có tổng số hạt là 82. hạt mang điện nhiều hơn hạt ko mang điện là 22. Xác định A và kí hiệu nguyên tử Y.

  3. Nguyên tử X có tổng số các loại hạt là 115, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 25. Tìm số proton, số đơn vị điện tích hạt nhân , điện tích hạt nhân và số khối của nguyên tử X.

  4. Một nguyên tử A có tổng số hạt là 46 , số hạt ko mang điện bằng 8/15 số hạt mang điện . Xác định nguyên tố A,

  5. Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt bằng 10. Xác định Z và A , kí hiệu nguyên tử X.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Tổng số hạt trong 1 nguyên tử khí hiếm là 58. Tìm số p, e và số khối của nguyên tử ₫o

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Tổng số hạt proton, nơ tron,electon của nguyên tử nguyên tố X thuộc nhóm VIIA là 28. Xác định nguyên tố X, nêu tính chất hóa học cơ bản của X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Tổng số hạt cơ bản là 40 , số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1. Tìm p.n.e.A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  tìm số hạt từng lại nguyên tử.Viết kí hiêu

  a/nguyên tử có tổng số proton , electron,nowtron là 82 và số khối là 56

  b/nguyên tử có tổng số hạt bằng 126, có số n hơn số e là 12 hạt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  phân lớp ngoài của 2 nguyên tử X và Y lần lượt là \(3p^a\)\(4s^b\). tổng số electron của 2 phân lớp bằng 5 .

  viết cấu hình củaX,Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  Nguyên tử có tổng số hạt p,n,e là 40. Trong đó số hạt mang địên gấp 13/7 lần số hạt không mang địên. Xác định hạt p,n,e cấu tạo nên nguyêtưtử X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Câu a cho nguyên tử X có tổng số hạt là 18 số hạt không mang điện bằng số hạt điện tích âm . xác định số hạt e , p ,n .

  Câu b : nguyên tử Y có số hạt mang điện bằng số hạt mang điện trong nguyên tử x nhưng hơn X 2 hạt ko mang điện . tìm số hạt cấu tạo nguyên tử Y

  Đang cần gấp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  số hạt trong phân tử XY2 là 69. Trong phân tử XY2 , số hạt mang điện gấp 2 lần số hạt không mang điện . Số hạt mang điện âm của nguyên tử X ít hơn số hạt mang điện dương của ngtử Y 1 hạt . Xác định công thức của XY2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  nguyên tử nguyên tố M có tổng số hạt là 52 . Xác định số hạt p,n,e và số khối của M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  nguyên tử của 1 ng.tố Z có tổng số hạt là 62. số khối nhỏ hơn 43. tính số proton và nơtron và electron ''giúp mình nha''

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1