YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 22 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 22 SGK Hóa học 10 nâng cao

Theo số liệu ở SGK hóa 10. Hãy tính:

a) Khối lượng (g) của nguyên tử nitơ (gồm 7 proton, 7 nơtron, 7 electron).

b) Tỉ số khối lượng của electron trong nguyên tử nitơ so với khối lượng của toàn nguyên tử.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Câu a: Khối lượng của nguyên tử nitơ:

Tổng khối lượng của electron:

7.9,1.10-28 = 63,7.10-28 (gam)

Tổng khối lượng của proton:

7.1,67.10-24 = 11,69.10-27 (gam)

Tổng khối lượng của nơtron:

7.1,675.10-24 = 11,725.10-24 (gam)

Khối lượng của nguyên tử nitơ:

mnguyên tử

\(\sum\limits_{}^{} {{m_{proton}}}  + \sum\limits_{}^{} {{m_{notron}}}  + \sum\limits_{}^{} {{m_{electron}}} \)

= 23,42.10-24 gam

Câu b: Tỉ số khối lượng của electron so với khối lượng nguyên tử nitơ:

\(\frac{{{m_C}}}{{{m_{ntu}}}} = \frac{{63,{{7.10}^{ - 28}}}}{{23,{{42.10}^{ - 24}}}} = 2,{72.10^{ - 4}} \approx \frac{3}{{10000}}\)

Từ kết quả trên, ta có thể coi khối lượng nguyên tử bằng khối lượng hạt nhân nguyên tử.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 22 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1