ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hoá học 12 Bài 42 Luyện tập Nhận biết một số chất vô cơ

Bài tập trắc nghiệm Hoá học 12 Bài 42 về Luyện tập Nhận biết một số chất vô cơ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (13 câu):

  • A. Quì tím
  • B. BaCO3.
  • C. Al. 
  • D. Zn.
  • A. Quì tím.  
  • B. Dung dịch NaOH.  
  • C. Dung dịch Ba(OH)2
  • D. Dung dịch BaCl2
   
   
  • A. dd NaOH.   
  • B. dd NH3.  
  • C. dd HCl.  
  • D. dd HNO3
  • A. Mg, Al2O3, Al
  • B. Mg, K, Na.
  • C. Zn, Al2O3, Al.
  • D. Fe, Al2O3, Mg.
  • A. NaOH
  • B. AgNO3
  • C. H2SO4
  • D. Na2CO3
 • Câu 6:

  Cặp chất nào sau đây được dùng là thuốc thử để nhận biết các ion trong các dung dịch riêng rẽ sau: Ba2+, Fe3+, Cu2+?

  • A. AgNH3 và H2SO4
  • B. NH3 và H2SO4
  • C. NH3 và HCl
  • D. NH3 và NaCl
 • Câu 7:

  Có 5 lọ hóa chất không nhãn mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau đây (nồng độ khoảng 0,1M): NH4Cl, FeCl2, AlCl3, MgCl2, CuCl2. Chỉ dùng dung dịch NaOH thêm vào từng dung dịch có thể nhận biết dãy dung dịch nào sau đây?

  • A.

   2 dung dịch : NH4Cl, CuCl2

  • B.

   3 dung dịch : NH4Cl, MgCl2, CuCl2

  • C.

   4 dung dịch: NH4Cl, AlCl3, MgCl2, CuCl2

  • D. cả 5 dung dịch.
 • Câu 8:

  Có 4 ống nghiệm không nhãn mỗi ống đựng một trong các dung dịch sau (nồng độ khoảng 0,1 M) : NaCl, Na2CO3, KHSO4, CH3NH2. Chỉ dùng giấy quỳ tím cho vào từng dung dịch, quan sát sự thay đổi màu của nó có thể nhận biết dãy dung dịch nào ?

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
 • Câu 9:

  Thuốc thử dùng để phân biệt (NH4)2S và (NH4)2SO4 là:

  • A. Dung dịch HCl
  • B. Dung dịch NaOH
  • C. Dung dịch NaCl
  • D. Dung dịch Ba(OH)2
 • Câu 10:

  Để phân biệt SO2 và CO2 người ta dùng thuốc thử nào sau đây?

  • A. Dung dịch Brom
  • B. Dung dịch NaOH
  • C. Dung dịch KMnO4
  • D. CaO khan
 • Câu 11:

  Có các lọ hóa chất mất nhãn, trong mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau: FeCl2, FeCl3 , CuCl2, AlCl3 , NH4Cl. Chỉ dùng các ống nghiệm và dung dịch NaOH lần lượt thêm vào từng dung dịch có thể nhận biết tối đa được mấy dung dịch trong các dung dịch kể trên?

  • A. 5
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 2
 • Câu 12:

  Cặp thuốc thử dùng nhận biết Cu2+ trong hỗn hợp Ba2+ và Cu2+ là?

  • A. NaOH và NH3
  • B. NaOH và HCl
  • C. HCl và H2SO4
  • D. HCl và NaCl
 • Câu 13:

  Cho các dung dịch chứa các ion riêng biệt Mg2+, Al3+, Ni2+, Cl-, SO42- chỉ dùng NaOH nhận biết được bao nhiêu dung dịch?

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
 

 

 

YOMEDIA
1=>1