Sinh Học 11 Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

 • Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

  Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
  Trong bài học này các em được học các kiến thức: hình thái của rễ thích nghi với chức năng hấp thụ nước và ion khoáng, cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây và ảnh hưởng của môi trường lên quá trình hấp thụ nước và ion của rễ cây. Giúp các em giải thích một số hiện tượng thực tế liên quan đến quá trình hút nước.

  8 trắc nghiệm 35 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây

  Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây
  Trong bài này các em được học về các dòng vận chuyển vật chất trong cây, cụ thể là dòng mạch rây và dòng mạch gỗ, tìm hiểu về cấu tạo, thành phần và các động lực đẩy của hai dòng vận chuyển này

  9 trắc nghiệm 21 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Thoát hơi nước

  Bài 3: Thoát hơi nước
  Trong bài học này các em được biết kiến thức về thoát hơi nước chính ở thực vật như: Vai trò của thoát hơi nước, các con đường thoát hơi nước ở lá, các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước từ đó áp dụng vào thực tiễn cân bằng nước và tưới tiêu cho cây trồng.

  8 trắc nghiệm 31 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng

  Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng
  Trong bài học này các em được tìm hiểu các nguyên tố khoáng trong cây và vai trò của chúng đối với thực vật, nhận biết được các hiện tượng do thiếu một số nguyên tố gây ra cho cây trồng và tìm hiểu các nguồn cung cấp nguyên tố khoáng để có biện pháp canh tác hợp lí.

  7 trắc nghiệm 44 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

  Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
  Trong bài học này các em được tìm hiểu về vai trò quan trọng của nitơ đối với thực vật và quá trình đồng hoá nitơ trong mô tế bào của thực vật. Qua đó các em áp dụng kiến thức vào thực tiễn chăm sóc cây trồng hợp lí hơn.

  5 trắc nghiệm 10 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)

  Bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)
  Trong bài học này các em tiếp tục tìm hiểu dinh dưỡng nitơ ở thực vật về các nguồn cung cấp nitơ tự nhiên cho cây, quá trình chuyển hoá và cố định nitơ trong đất từ đó đưa ra các chế độ chăm sóc cây trồng hợp lí vừa tăng năng suất cây trồng vừa đảm bảo an toàn môi trường.

  5 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 7: Thực hành Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón

  Bài 7: Thực hành Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón
  Trong bài này các em được tiến hành các thí nghiệm chứng minh sự thoát hơi nước diễn ra ở lá và vai trò của phân bón đến sinh sống của cây trồng. Giúp các em tăng khả năng áp dụng lí thuyết vào thực tiễn cuộc sống

  Xem chi tiết

 • Bài 8: Quang hợp ở thực vật

  Bài 8: Quang hợp ở thực vật
  Trong bài này các em được học về kiến thức quang hợp ở thực vật như: Khái niệm quang hợp ở thực vật, đặc điểm của lá phù hợp với chức năng là cơ quan quang hợp của cây, tìm hiểu các hệ sắc tố trong lá để chứng minh được sự hấp thụ ánh sáng ở lá cho ta nhìn thấy màu sắc của lá là xanh, đỏ, tím...

  5 trắc nghiệm 32 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

  Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM
  Trong bài học này các em được tìm hiểu quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM. Đi theo diễn biến các phản ứng hóa học xảy ra từ pha sáng đến pha tối và làm rõ sự khác nhau giữa các loài thực vật khác nhau.

  5 trắc nghiệm 28 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

  Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp
  Trong bài này các em làm rõ sự ảnh hưởng của các nhân tố ánh sáng, nhiệt độ, nồng CO2, nước và các nguyên tố khoáng lên quá trình quang hợp của cây. Từ đó đưa ra các chế độ chăm sóc cho cây phù hợp cho năng suất chất lượng tốt nhất.

  5 trắc nghiệm 9 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

  Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng
  Trong bài học này các em được tìm hiểu về sự ảnh hưởng của quang hợp đến năng suất cây trồng, qua đó điều tiết quang hợp để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm cây trồng.

  5 trắc nghiệm 16 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 12: Hô hấp ở thực vật

  Bài 12: Hô hấp ở thực vật
  Trong bài học này các em được tìm hiểu chung về hô hấp ở thực vật bao gồm: Khái niệm hô hấp, phương trình hô hấp, vai trò của hô hấp đối với thực vật, các quá trình diễn ra hô hấp trong ti thể. Tìm hiểu mối quan hệ chặt chẽ giữa hô hấp và quang hợp với môi trường để thấy được sự thống nhất trong và ngoài cơ thể thực vật nói riêng và sinh vật nói chung.

  5 trắc nghiệm 30 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 13: Thực hành Phát hiện diệp lục và carôtenôit

  Bài 13: Thực hành Phát hiện diệp lục và carôtenôit
  Trong bài học này các em được tiến hành các thí nghiệm chiết rút diệp lục ở lá cây và chiết rút carotenoit ở một số củ quả có màu sắc, giúp các em nhận biết các loại sắc tố thực vật và chứng minh được vai trò có mặt của chúng trong cây.

  1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 14: Thực hành Phát hiện hô hấp ở thực vật

  Bài 14: Thực hành Phát hiện hô hấp ở thực vật
  Trong bài học này các em được tiến hành các thí nghiệm chứng minh có hô hấp ở thực vật thông qua sự thải khí cacbonic và sự hút khí oxi của hạt đang nảy mầm. Thông qua thí nghiệm các em chứng minh được vai trò của hô hấp thực vật đối với sự sống của trái đất.

  Xem chi tiết

 • Bài 15: Tiêu hóa ở động vật

  Bài 15: Tiêu hóa ở động vật
  Trong bài học này các em được tìm hiểu về quá trình phát triển của hệ tiêu hóa qua từng nhóm động vật, nhận thấy được sự tiến hóa của hệ tiêu hóa qua các giai đoạn từ chưa có ống tiêu hóa đến có ống tiêu hóa, từ tiêu hóa đơn giản đến tiêu hóa phức tạp.

  5 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)

  Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)
  Trong bài học này các em được tìm hiểu về đặc điểm của hệ tiêu hóa của 2 nhóm động vật ăn thịt và động vật ăn thực vật, qua đó làm rõ sự khác nhau của hệ tiêu hóa giữa 2 nhóm động vật này về các cơ quan như miệng, dạ dày, ruột...

  5 trắc nghiệm 30 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 17: Hô hấp ở động vật

  Bài 17: Hô hấp ở động vật
  Trong bài học này các em được tìm hiểu về kiến thức chung của hô hấp ở động vật như: khái niệm, đặc điểm của bề mặt hô hấp, các hình thức hô hấp ở các ngành động vật khác nhau. Qua đó các em nhận thấy được sự đa dạng về các hình thức hô hấp phù hợp với từng loài động vật khác nhau và sự tiến hoá hệ hô hấp theo sự tiến hoá của giới động vật.

  5 trắc nghiệm 26 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 18: Tuần hoàn máu

  Bài 18: Tuần hoàn máu
  Trong bài học này các em được tìm hiểu về hệ tuần hòan ở động vật thông qua: cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn. Biết được một số dạng hệ tuần hoàn xuất hiện trong giới động vật chứng minh cho sự tiến hóa của hệ tuần hoàn qua từng giai đoạn phát triển của giới động vật.

  5 trắc nghiệm 25 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo)

  Bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo)
  Trong bài học này các em được tìm hiểu về đặc điểm cấu tạo và hoạt động của tim phù hợp với khả năng co bóp và đẩy máu đi nuôi toàn cơ thể và hoạt động suốt đời không ngừng nghỉ. Biết được đặc điểm lưu thông máu trong hệ mạch để chẩn đoán sức khỏe đang ở trong tình trạng nào và có biện pháp điều chỉnh phù hợp.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 20: Cân bằng nội môi

  Bài 20: Cân bằng nội môi
  Trong bài học này các em được tìm hiểu về sự cân bằng nội môi trong cơ thể, khái niệm cân bằng nội môi, ý nghĩa, cơ chế duy trì cân bằng nội môi, vai trò của gan, thận và hệ đệm trong cân bằng nội môi. Qua đó các em thấy được sự cân bằng nội môi là hoạt động rất quan trọng của môi trường bên trong nhằm duy trì trạng thái bình thường cho cơ thể

  5 trắc nghiệm 29 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 21: Thực hành Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người

  Bài 21: Thực hành Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người
  Trong bài học này các em được làm quen với các dụng cụ đo một số chỉ tiêu sinh lí của người và cách đo huyết áp, nhịp tim, nhiệt độ của cơ thể thông qua các dụng cụ đo hoặc trực tiếp qua chính cơ thể của mình. Qua đó các em vận dụng vào thực tế để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và mọi người xung quanh

  2 hỏi đáp

  Xem chi tiết