ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 2 Vận chuyển các chất trong cây

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 2 về Vận chuyển các chất trong cây online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Dịch mạch rây di chuyển từ tế bào quang hợp trong lá vào ống rây và từ ống rây này vào ống rây khác qua các lỗ trong bản rây
  • B. Dịch mạch rây di chuyển từ trên xuống trong mỗi ống rây
  • C. Dịch mạch rây di chuyển từ dưới lên trên trong mỗi ống rây
  • D. Dịch mạch rây di chuyển trong mỗi ống rây, không di chuyển được sang ống rây khác
  • A. Lực hút của lá do quá trình thoát hơi nước
  • B. Lực liên kết trong dung dịch keo của chất nguyên sinh
  • C. Lực đẩy của rễ do áp suất rễ
  • D. Lực hút của lá do quá trình thoát hơi nước và lực đẩy của rễ do áp suất rễ
   
   
  • A. Cây bụi thấp và cây thân thảo
  • B. Cây thân bò
  • C. Cây thân gỗ
  • D. Cây thân cột
  • A. Sự tăng dần áp suất thẩm thấu từ tế bào lông hút đến lớp tế bào sát bó mạch gỗ của rễ và từ lớp tế bào sát bó mạch gỗ của gân lá
  • B. Lực đẩy bên dưới của rễ, do áp suất rễ
  • C. Lực đẩy nước của áp suất rễ và lực hút của quá trình thoát hơi nước
  • D. Lực hút của lá, do thoát hơi nước 
  • A. Con đường qua tế bào sống và qua tế bào chết (bó mạch gỗ rễ, thân, lá)
  • B. Con đường qua tế bào của cây và qua khí khổng
  • C. Con đường rễ - thân - lá
  • D. Con đường qua bó mạch gỗ của rễ, bó mạch gỗ của thân và bó mạch gỗ của lá
 • Câu 6:

  Loại mạch dẫn nào sau đây làm nhiệm vụ dẫn nước và muối khoáng từ rễ lên lá?

  • A. Quản bào và mạch gỗ
  • B. Mạch gồ và tế bào kèm.
  • C. Mạch ống và quản bào. 
  • D. Ống rây và mạch gỗ.
 • Câu 7:

  Các phân tử H2O cỏ khả năng liên kết với nhau thành một dòng liên tục trong mạch dẫn của cây. Nguyên nhân là vì

  • A. Các phân tử H2O có sức căng bề mặt lớn.
  • B. Các phân tư H2O có tính phân cực
  • C. Các phân tử H2O có độ nhớt cao.
  • D. Các phân tử H2O có độ nhớt thấp.
 • Câu 8:

  Quá trình vận chuyển nước từ rễ lên lá không có sự tham gia của lực nào sau đây?

  • A. Lực hút do thoát hơi nước của lá.
  • B. Lực đẩy của áp suất rễ.
  • C. Lực di chuyến của chất hừu cơ từ lá xuống rễ.
  • D. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch dẫn.
 • Câu 9:

  Lực đóng vai trò chính cho quá trình vận chuyển nước từ rễ lên lá là lực nào sau đây?

  • A. Lực đẩy của rễ (do quá trình hấp thụ nước).
  • B. Lực hút của lá (do quá trình thoát hơi nước)
  • C. Lực liên kết giữa các phân tử nước.
  • D. Lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch dẫn.
  • A.  hoocmôn thực vật
  • B. axit amin, vitamin và ion kali
  • C. saccarôzơ 
  • D. cả A, B và C
 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)