• Câu hỏi:

  Xung thần kinh truyền qua xinap có đặc điểm:

  • A.  truyền theo một chiều từ màng trước ra màng sau
  • B. truyền theo một chiều từ màng sau ra màng trước
  • C.  truyền tin qua xinap hóa học có thể không cần chất trung gian hóa học
  • D. tốc độ truyền tin qua xinap nhanh hơn trên sợi thần kinh không có bao mielin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC