• Câu hỏi:

  Khi nói về sự sinh sản ở thực vật hạt kín, có bao nhiêu phát biểu sau đây không đúng?
  1- Quả do bầu nhụy sinh trưởng dày lên biến đổi thành.
  2- Quả chín do tác động của hoocmon etilen.
  3- Thụ tinh kép là hiện tượng cả 2 giao tử đực đều tham gia thụ tinh với trứng tạo hợp tử.
  4- Noãn được thụ tinh phát triển thành hạt.

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC