• Câu hỏi:

  Hoocmon nào sau đây được hình thành ở lá và được di chuyển vào đỉnh sinh trưởng của thân làm cho cây ra hoa?

  • A. Carotenoid
  • B. Auxin
  • C. Florigen 
  • D. Diệp lục

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC