YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

  • A. Trường (field): bản chất là cột của bảng, thể hiện thuộc tính của chủ thể cần quản lý.
  • B. Bản ghi (record): bản chất là hàng của bảng, gồm dữ liệu về các thuộc tính của chủ thể được quản lý.
  • C. Kiểu dữ liệu (Data Type): là kiểu của dữ liệu lưu trong một trường.
  • D. Một trường có thể có nhiều kiểu dữ liệu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA