AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm giá trị của m để hàm số \(y = - {x^3} - 3{x^2} + m\)  có giá trị nhỏ nhất trên [-1;1] bằng 0?

  • A. m=0
  • B. m=6
  • C. m=4
  • D. m=2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Xét hàm số \(y = - {x^3} - 3{x^2} + m\) trên [-1;1].

  \(\begin{array}{l} y' = - 3{x^2} - 6x\\ y' = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = 0\\ x = - 2 \end{array} \right. \end{array}\)

  Vì \(x \in \left[ { - 1;1} \right] \Rightarrow x = 0\)

  \(\begin{array}{l} y( - 1) = - 2 + m\\ y(0) = m\\ y(1) = - 4 + m \end{array}\)

  Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số trên [-1;1] là  \(y(0) = - 4 + m\)

  Ta có:  \(- 4 + m = 0 \Leftrightarrow m = 4\).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>