YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  GTLN của hàm số \(y = {\sin ^2}x - \sqrt 3 \cos x\) trên đoạn \(\left[ {0;\pi } \right]\)

  • A. 1
  • B. 7/4
  • C. 2
  • D. 1/4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xét hàm số \(y{\rm{ }} = {\rm{ }}\sin 2x - \sqrt 3 \cos x\) trên đoạn [0; π]

  \(\begin{array}{l}
  y' = 2\sin x\cos x + \sqrt 3 \sin x\\
   = \sin x\left( {2\cos x + \sqrt 3 } \right)\\
   \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 0\\
  x = \pi \\
  x = \frac{{5\pi }}{6}
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  \(\begin{array}{l}
  y\left( 0 \right) =  - \sqrt 3 ;y\left( \pi  \right) = \sqrt 3 ;\\
  y\left( {\frac{{5\pi }}{6}} \right) = \frac{7}{4}
  \end{array}\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 45116

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA