• Câu hỏi:

  GTLN của hàm số \(y = \frac{{x + 1}}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}\) trên khoảng (0;4) đạt được

  • A. x=1
  • B. x=-1
  • C. \(\sqrt 2 \)
  • D. Không tồn tại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Xét \(y' = \frac{{\sqrt {{x^2} + 1}  - \left( {x + 1} \right)\frac{x}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}}}{{{x^2} + 1}} = \frac{{1 - x}}{{{{\left( {\sqrt {{x^2} + 1} } \right)}^3}}}\)

  Ta có y' = 0 => x = 1

  Vậy hàm số có GTLN bằng \(\sqrt 2 \) khi x = 1 . Chọn đáp án A.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC